Life goes on

My world

دستم بهش برسه، گردنشو با گیوتین میزنم:| محو فیزیکی شده بچه معلوم نیست کجاست

اگه کسی پیداش کرد با پس گردنی بیارش اینجا، قول میدم یکم نازش کنم فقط*-*

نوشی: امتحان شیمی و معلم‌‌اش که پوژخند‌هایی عجیب دارد،در حال نزدیک شدن است.....و بلی مدرسه‌مان کتاب علوم رو به چهار قسمت شیمی،فیزیک،زمین‌شناسی و زیست تقسیم کرده و 3 تا معلم براش گذاشته•-•

۶ ۰